Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Verzoekschriften aan organen van Keerbergen

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Wil je dat het gemeentebestuur een bepaalde actie onderneemt of juist niets doet? Dan kan je een verzoekschrift indienen. Noteer je gegevens, kies aan welk orgaan je je vraag wil richten en formuleer duidelijk je vraag.

De organen van Keerbergen zijn:

 •  de gemeenteraad;
 •  de OCMW raad;
 •  het college van burgemeester en schepenen;
 •  het vast bureau;
 •  de voorzitter van de gemeenteraad;
 •  de voorzitter van de OCMW raad;
 •  de burgemeester;
 •  de voorzitter van het vast bureau;
 •  de algemeen directeur;
 •  het bijzonder comité voor de sociale dienst
 •  elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

De verzoekschriften worden gericht aan het orgaan dat bevoegd is voor de inhoud van het verzoek. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Voor wie?

Burgers hebben het recht om verzoekschriften, ondertekend door een of meer personen, schriftelijk bij organen van de gemeente/OCMW in te dienen.

Voorwaarden

Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd en bijgevolg niet in behandeling worden genomen wanneer:
 • het onderwerp geen bevoegdheid van de gemeente/OCMW Keerbergen is;
 • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
 • de vraag anoniem - dus zonder vermelding van naam, voornaam en adres - werd ingediend;
 • het taalgebruik ervan beledigend is;
 • het louter een vraag om informatie is.

Regelgeving

De procedure voor het indienen en behandelen van een verzoekschrift is uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW raad (pagina 13 en volgende).