Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Leegstand

Gemeenten zijn verplicht om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een leegstandsregister. Dit is een van de stappen die de gemeente onderneemt om betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod te realiseren. Bovendien gaat het verwaarlozing tegen en draagt bij tot de leefbaarheid van de buurt, want bewoonde huizen worden beter onderhouden. Je mag in dat kader ook zelf leegstaande of verwaarloosde huizen bij de gemeente melden.

De leegstandsprocedure in het kort:

Indien een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden voor minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming (bewoning) spreken we van leegstand. De bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, ... (meergezinswoning, handelshuis, …)

Het bijhouden van een leegstandsregister wordt actief aangepakt. De gemeente stelt leegstand vast met objectieve criteria, bijvoorbeeld:

  • er is geen domiciliëring gedurende 12 maanden
  • er zijn geen aansluitingen op nutsvoorzieningen of heel laag verbruik (gas, water, elektriciteit)
  • de brievenbus puilt uit, ontbreekt of is toegeplakt
  • de rolluiken zijn langdurig gesloten, de ramen zijn dichtgeplakt
  • de tuin is overwoekerd

De lijst van vaststellingen is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat.

Leegstand wordt steeds ter plaatse vastgesteld door een bevoegd persoon en alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand.

Tegen de vaststelling van leegstand kan je binnen een termijn van 30 dagen (datum poststempel) in beroep gaan door een beroepsschrift tegen ontvangstbewijs of aangetekend te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Dit bezwaarschrift dient de volgende gegevens te bevatten:

  • Naam indiener bezwaar
  • Gegevens belast goed
  • Bewijsstuk(ken) die het bezwaar ondersteunen

Wanneer een woning of gebouw in het leegstandsregister opgenomen werd dan zal de eigenaar na 1 jaar op de inventaris heffingsplichtig worden. De heffing is progressief. Ze wordt dus groter naargelang het aantal jaren dat het goed op de inventaris staat.

Uiterlijk drie maanden na het verzenden van het aanslagbiljet kan bezwaar worden ingediend tegen de heffing. Dit gebeurt tegen afgiftebewijs of aangetekend en gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Indien gewenst kan je ook gehoord worden.

Onder sommige voorwaarden kan vrijstelling van de leegstandsheffing bekomen worden. Deze vrijstellingen kan je terugvinden in het heffingsreglement

Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij “leegstand” en heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de leegstandsbeheerder van de gemeente.

Contactgegevens leegstandsbeheerder:

leegstand.keerbergen@igo.be, 0496 25 85 29

Nuttige informatie m.b.t. leegstand:

Heffingsreglement leegstand

Deze dienstverlening is een onderdeel van het intergemeentelijk woonproject ‘ , een samenwerking tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen, Tremelo en Begijnendijk, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen.