Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Aanvraag vastgoedinformatie

De dienst Omgeving is verantwoordelijk voor het verschaffen van vastgoedinformatie aan particulieren/burgers, notarissen en andere instanties.

Wat is vastgoedinformatie?

  • In het inlichtingenformulier vastgoedinformatie is naast het stedenbouwkundig uittreksel (zie onder) eveneens bijkomende informatie opgenomen betreffende milieu en natuur, milieuvergunningen, huisvesting, grond- en pandenbeleid en economie, bescherming onroerend erfgoed, erfdienstbaarheden van openbaar nut en gemeentelijke belastingen en heffingen.
  • Dit formulier wordt opgesteld op basis van de informatie waarover de gemeente beschikt op de datum van de opmaak. Ook de notaris heeft toegang tot een aantal metadata, aangereikt door de Vlaamse overheid. Het formulier verzekert dus géén volledigheid.

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel (uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister)

  • Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • Het plannenregister bevat alle informatie over geldende ruimtelijke plannen op alle niveaus: gewestplannen, uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen, rooilijnplannen, … zoals die opgenomen zijn in het conform verklaarde plannenregister, aangevuld met de actualisaties.
  • Het vergunningenregister is een databank waarin alle afgeleverde vergunningen, weigeringen, stedenbouwkundige inbreuken, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen.

Geldigheid

Elke aanvraag betreft een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van vergunningsaanvraag of belasting.

Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar.

Procedure

Vanaf 8 januari 2023 kan vastgoedinformatie alleen nog online via de webtoepassing aangevraagd worden.

Als burger kan u een aanvraag indienen voor een perceel waarvan u de eigenaar bent. Aanmelden kan via Mijn Burgerprofiel. De dienstverlening “Vastgoedinlichtingen voor overdracht” kan je hier aanvragen.

Als vastgoedmakelaar kan je een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Als notaris kan je enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.

Prijs

De retributie voor het bekomen van vastgoedinformatie werd vastgesteld op 100 euro per perceel. Wanneer percelen aan elkaar grenzen en dezelfde eigendomsstructuur hebben dan zal de retributie slechts 1 keer aangerekend worden.

Meer info

Voor alle vragen omtrent vastgoedinformatie neem je contact op met: vastgoedinformatie@keerbergen.be.