Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Individueel bezoldigd personenvervoer (taxi)

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Voor het uitbaten van een taxidienst of een dienst voor ceremonievervoer dien je te beschikken over een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Je vraagt deze vergunning aan in de gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is.

Het individueel bezoldigd personenvervoer onderscheidt 4 mogelijke exploitatievormen. Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden:

 • Straattaxi: Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op de openbare weg.
 • Standplaatstaxi: Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek op een standplaats op de openbare weg die voorbehouden is voor diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Om van deze standplaatsen gebruik te maken, vraag je bovenop je vergunning een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaats gelegen is. Momenteel zijn er geen taxistandplaatsen in Keerbergen.
 • Ceremonieel vervoer: Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek voor ceremonies van minstens 3 aansluitende uren, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • Openbaar vervoer-taxi: Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek via de Mobiliteitscentrale in het kader van collectief aangeboden openbaar personenvervoer waarbij wordt ingespeeld op specifieke individuele mobiliteitsvragen van personen.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt digitaal door je aan te melden op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/.

Je dient hierbij onderstaande documenten op te laden:

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Een uittreksel uit het strafregister:
  • model 596.1-27
  • minder dan 3 maanden oud
 • Een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, huurkoop-, huurfinanciering- of bestelbonnen)

Daarnaast dien je voor elk voertuig dat deel uitmaakt van de aanvraag volgende documenten toe te voegen:

 • Een kopie van het verzekeringsbewijs
 • Een kopie van de verzekeringspolis
 • Een kopie van het keuringsbewijs
 • Een kopie van het certificaat van overeenstemming
 • Een kopie van het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs)
 • De originele exemplaren van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit

Binnen een termijn van 45 dagen (of 60 dagen in de vakantieperiode), nadat de aanvraag volledig werd verklaard, wordt de vergunning afgeleverd.

Per exploitant wordt 1 vergunning, met vermelding van het aantal voertuigen, uitgereikt.

Deze vergunning is persoonlijk, onoverdraagbaar en 5 jaar geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Tarief

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van de vergunning betaalt per vergund voertuig een jaarlijkse gemeenteretributie.

Deze retributie is verschuldigd voor het hele jaar, ongeacht het moment waarop de vergunning wordt afgeleverd. De eerste jaarlijkse retributie is verschuldigd bij de uitreiking van de vergunning en nadien telkens aan het begin van het kalenderjaar.

De basisbedragen bedragen:

 • Tot 1 januari 2030: € 250,00 voor zero-emissievoertuigen
 • Tot 1 januari 2025: € 250,00 voor voertuigen met een ecosore van minstens:
  • 74 voor voertuigen met 5 zitplaatsen
  • 71 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen
  • 61 voor voertuigen met meer dan 5 zitplaatsen die voldoen aan de definitie van minibus
 • Voor alle andere voertuigen: € 350,00

Het bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Het volledige retributiereglement is onderaan deze pagina te downloaden.

Vergunningen uitgereikt vóór 1 januari 2020

Exploitanten die voor 1 januari 2020 al een exploitatievergunning voor taxidiensten en/of voor verhuurdienst van voertuig met bestuurder (VVB) hadden, krijgen de volgende opties:

 • De exploitant zet zijn bestaande vergunning taxi en/of VVB verder tot einde looptijd van de vergunning, volgens de exploitatievoorwaarden van die vergunning, of;
 • De exploitant vraagt een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan. De bestaande vergunning vervalt.

 

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 dient elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt in het bezit te zijn van een bestuurderspas, ongeacht het statuut of het type vergunning.

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Aanvragers die niet in het Vlaamse Gewest wonen, wenden zich tot een Vlaamse gemeente naar keuze.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt digitaal door je aan te melden op het portaal van de Vlaamse Overheid: https://centaurus2020.vlaanderen.be/aanvraagbestuurderspas/.

Je dient hierbij onderstaande documenten op te laden:

 • Een kopie van je identiteitskaart
 • Een uittreksel uit het strafregister:
  • model 596.1-28
  • minder dan 3 maanden oud
 • Een bewijs van taalkennis Nederlands niveau B1 (richtgraad 2.2):
  • diploma/attest van gevolgd Nederlandstalig onderwijs of beroepsopleiding, OF
  • attest niveau B1 (bestuurders die slechts taalniveau A2 halen, kunnen een bestuurderspas krijgen mits een erewoordverklaring om ten laatste op 30 juni 2024 niveau B1 te halen)
 • Een kopie van je rijbewijs met geldige medische keuring
 • Als je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel: een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren
 • Als je een buitenlandse staatsburger bent (geen rijkregisternummer): een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties in België te verrichten

Binnen een termijn van 20 dagen, nadat de aanvraag volledig werd verklaard, wordt de bestuurderspas uitgereikt.

Deze bestuurderspas is persoonlijk, onoverdraagbaar en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Tarief

De bestuurderspas wordt afgeleverd tegen de betaling van een retributie van € 20,00 euro.

De retributie wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Het volledige retributiereglement is onderaan deze pagina te downloaden.

 

Regelgeving