Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Kappen en snoeien van bomen

Onze gemeente is een groene gemeente met veel bospercelen. Deze bospercelen bestaan meestal uit een monotone aanplant met grove dennen (Pinus sylvestris). Ze zijn ooit aangeplant voor industrie en mijnbouw, en dus nu niet meer relevant.

De biodiversiteit op deze percelen is vaak beperkt. Veel van deze percelen maken nu deel uit van een tuin, maar zijn nog steeds bos.

De naaldbossen werden nooit uitgedund waardoor de bomen geen plaats kregen voor diktegroei en gevoelig zijn voor windworp. De laatste jaren merken we op dat de wind plots vrij spel krijgt waar er bomen worden gekapt om percelen vrij te maken. De bomen kunnen niet meer rekenen op de steun van hun buur en waaien sneller om.

De grove dennen hebben als inheemse naaldboom zeker een plaats in ons landschap maar onze gemeente wil ijveren naar een omvormingsbeheer. 

Wie bomen wil vellen, moet in de meeste gevallen een vergunning aanvragen. De wetgeving is redelijk complex. De procedure die je moet volgen hangt af van de plaats waar de bomen zich bevinden.

Een beknopte opsomming van de goedgekeurde kapreglementen en kappen van bomen in bosverband vind je onderaan deze pagina. 

De gemeente Keerbergen heeft daarom de kapreglementen gestemd. Om je op weg te helpen welke actie je moet ondernemen, hebben we een kapwijzer opgesteld die je stap voor stap naar de juiste procedure loodst.

Benieuwd?

Naar de kapwijzer

1. Gemeentelijke kaptoelating:

Waarvoor?

Het gemeentelijk kapreglement is van toepassing op het vellen van hoogstambomen met een stamomtrek van minimaal 0,5 meter en maximaal 1 meter, gemeten op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. Ook voor dode hoogstambomen, dient een gemeentelijke kaptoelating bekomen te worden. Bij meerstammigheid wordt elke stam afzonderlijk beschouwd.

Voor gewone onderhoudsnoei van bomen is geen toelating of vergunning nodig. Verregaande snoeitechnieken die schadelijk zijn voor de boom (bv. kandelaberen en toppen) kunnen enkel in uitzonderlijke omstandigheden, en vallen wél onder de kaptoelating.

Hoe?

Bij een aanvraag voor een kaptoelating (aanvraagformulier in bijlage) moeten volgende gegevens bijgevoegd worden:

 • een inplantingsplan waarop de te behouden én de te kappen hoogstambomen worden ingetekend. Het inplantingsplan omvat voor elke hoogstamboom de omtrek en de soort;
 • foto’s van de huidige situatie en de hoogstambomen die geveld dienen te worden;
 • een motivatienota voor het kappen van de hoogstambomen waaruit blijkt waarom de hoogstambomen zouden moeten gekapt worden;
 • indien een kaptoelating wordt aangevraagd voor de herinrichting van een tuin, dient een aanplantingsplan bijgevoegd worden.

Aanplanting (voorwaarden)

De kaptoelatingen worden enkel afgeleverd, mits aanplantingen van nieuwe bomen. De minimale plantmaat voor heraanplanting voor hoogstambomen bedraagt 8/10 (omtrek in cm op 1m hoogte). Indien er grote, waardevolle bomen geveld dienen te worden, kan er op basis van het advies van de gemeentelijke dienst of op basis van opgelegde voorschriften van APA, BPA’s of verkavelingen een grotere plantmaat worden opgelegd. Bomen in bolvorm, lei- en knotbomen worden toegelaten, maar tellen niet mee als heraanplanting, het betreft enkel solitaire bomen. (lijst aanplantingen – onderaan deze pagina)

Aan een gemeentelijke kaptoelating zijn voorwaarden verbonden. Het naleven van deze voorwaarden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) van het perceel. Vraagt u een toelating aan voor een derde? Maak hier dan duidelijke afspraken over en/of laat de eigenaar(s) de aanvraag ondertekenen.

Waar?

Gemeentelijke milieudienst, Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen, milieudienst@keerbergen.be

2. Gemeentelijke verordening betreffende groenelementen en het kappen van hoogstambomen:

Waarvoor?

 • Het ontbossen van een grond, waarbij het bos een andere bestemming krijgt 
 • Het vellen van één of meer bomen, met een stamomtrek vanaf 1 meter op 1 meter hoogte.

 Hoe? 
Aanvraag van een omgevingsvergunning kan online via het omgevingsloket/ Snelinvoer voor eenvoudige werken

Let op! Het kappen van bomen bij een aanvraag voor het bouwen van woningen en dergelijke:

Voor het kappen van bomen en ontbossen voor het bouwen van woningen e.d. moet dit aangevraagd worden samen met de stedenbouwkundige aanvraag voor het gebouw. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Als het perceel bebost is, zal de architect een compensatieformulier (ontbossing ANB) moeten toevoegen aan het stedenbouwkundige aanvraag. Vooraleer uw omgevingsvergunning kan verleend worden zal advies worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. In bepaalde gevallen zal een compensatie moeten betaald worden voor het bos dat verdwijnt uitgedrukt in een prijs per m². Met andere woorden voor de omzetting van bos naar een huiskavel.
 • Voor het kappen van bomen niet in bosverband, neemt u het kappen van de bomen mee op in de aanvraag voor het bouwen van de woning:
  • een inplantingsplan waarop de te behouden én de te kappen hoogstambomen worden aangeduid. Het inplantingsplan omvat voor elke hoogstamboom de omtrek op 1 meter hoogte en de soort.
  • foto’s van de huidige situatie en de hoogstambomen die geveld dienen te worden
  • een motivatienota voor het kappen van de hoogstambomen waaruit blijkt waarom de hoogstambomen zouden moeten gekapt worden;

Indien een vergunning wordt aangevraagd voor de herinrichting van een tuin, dient een beplantingsplan bijgevoegd worden!

Uitzonderingen:

Als aan alle voorwaarden voldaan is:

 • ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
 • ze zijn gelegen in een woongebied, in een agrarisch gebied of in een industriegebied, en niet in een woonparkgebied (De percelen van Keerbergen zijn bijna volledig woonparkgebied) of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
 • ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning.

Waar?
Je kan online een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen via het omgevingsloket voor deze bomen.

Binnen natuurgebied of agrarisch gebied kan er ook een omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging nodig zijn. Bij twijfel helpt de milieudienst je graag verder.

Aanplanting (voorwaarden)

Als er in je omgevingsvergunning een verplichting wordt opgelegd om bomen te heraanplanten, moet je hiervoor een waarborg betalen. Aan een omgevingsvergunning zijn voorwaarden verbonden. Het naleven van deze voorwaarden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) van het perceel. Vraagt u een vergunning aan voor een derde? Maak hier dan duidelijke afspraken over en/of laat de eigenaar(s) de aanvraag ondertekenen.

3.Waarborgreglement voor de gemeentelijke verordening voor het kappen van hoogstambomen voor heraanplantingen en voor aanleg

De bijzonderheden over deze waarborg lees je in het waarborgreglement (zie onderaan deze pagina in bijlage).

4.Kapmachtiging Agentschap Natuur en Bos

Waarvoor? 
Het kappen van bomen in bosverband, waarbij het bos z’n bestemming blijft behouden. vb bomen uitdunnen, dode bomen verwijderen, of naaldbomen vervangen door nieuwe loofbomen, dan spreken we van bosbeheer. (zie Agentschap natuur en bos) en vraag je een kapmachtiging aan bij het Agentschap Natuur en Bos. Heb je al een goedgekeurd beheerplan voor je bos? Dan kan je de kapping uitvoeren volgens dit plan.

Hoe? 
De kapmachtiging wordt digitaal aangevraagd via het online kapmachtigingenloket van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of via aanvraagformulier kapmachtiging (zie bijlage onderaan deze pagina)

Waar? 
Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg

Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN

T 016 66 63 15 - aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

 

Prijs

Kaptoelating: gratis

Een kapmachtiging, afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos: gratis.

Omgevingsvergunning: vereenvoudigde procedure € 50. 

Meer info

Wil je nog graag meer informatie bekijk dan zeker onze brochure!

WAT LEES JE IN DEZE BROCHURE?

In het eerste deel leggen we uit wat je moet doen als je hoogstambomen wil kappen of verregaand snoeien, of vegetaties en kleine landschapselementen wil wijzigen of verwijderen.

Deel twee behandelt de heraanplant en waarborgregeling.