Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Kwik in Keerbergen? (update 22/05/2019)

Volgens OVAM zijn er geen risicogronden conform de bestaande Beschrijvende Bodemonderzoeken (BBO). De vastgestelde aanwezigheid van kwik in onze gemeente is geen recent fenomeen. Bij verschillende vroegere bodemonderzoeken naar aanleiding van openbare werken, verkavelingen ed. werden verhoogde concentraties van kwik in de bodem vastgesteld. Het gaat telkens om zones waar in het verleden nochtans geen gekende risico-activiteiten hebben plaatsgevonden.

In de verscheidene (recente) verkavelingen van de gemeente zoals de Bakestraat, Aspergeveld en Vijfstraten werden geen risicovolle concentraties gemeten.

Een kort overzicht:

Verkaveling De Zandjan (Bakestraat – Vogelzang) dossiernummer 71646 

Er komt een historische bodemverontreiniging voor met kwik in het vaste deel van de aarde verspreid over de volledige onderzoekslocatie (= historisch omdat zij niet gelinkt kan worden aan activiteiten en/of gebruikte producten in de omgeving).

Bij evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er geen humaan toxicologisch risico (actueel/potentieel) en/of ecotoxicologisch risico (actueel/potentieel) uitgaat. Tevens wordt geen ernstige bedreiging (door verspreiding) vastgesteld.

Globaal gezien kan gesteld worden dat er geen ernstige bedreiging uitgaat van de bodemverontreiniging en er geen sanering noodzakelijk is.

Er worden wel gebruiksadviezen geformuleerd:

Algemeen :

- was je handen na het tuinieren

- breng geen grond uit de tuin in huis

- laat kinderen geen grond in hun mond stoppen

Voor de moestuin :

- was de groenten voor consumptie

- verwijder de buitenste bladeren van kolen en bladgewassen zoals sla

- schil of pel de knol- en bolgewassen

Deze adviezen kan je terugvinden op www.gezonduiteigengrond.be.

Aspergeveld – verkaveling Lattenpoel

Lattenpoel

OVAM heeft in de regio vastgesteld dat er verschillende bodemonderzoeken en verslagen zijn waaruit blijkt dat er licht verhoogde concentraties van kwik worden waargenomen. De VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek” heeft daarop in opdracht van OVAM een studie uitgevoerd om alle gekende gegevens te verzamelen en te evalueren.

In deze studie (29 juni 2016) toont VITO aan dat de vastgestelde concentraties van kwik geen risico’s vormen waarvoor een bodemsanering noodzakelijk. Ook hier zijn de eerder vermelde gebruiksadviezen van toepassing.

Vijfstraten 38 (percelen 279L4 en 279K4)

Voor deze site hebben de eigenaars bij OVAM zelf een bodemonderzoek ingediend. Op 26 april 2018 liet OVAM de gemeente weten dat ook hier geen verdere maatregelen nodig zijn en worden gebruiksadviezen gegeven.

Huidige stand van zaken

Op 14 mei 2019 vergaderde een delegatie van het Keerbergse schepencollege met OVAM.

Voor de verkaveling in de Bakestraat-Vogelzang deelde OVAM om te beginnen mee dat de overschrijdingsfactoren voor kwik eerder beperkt zijn. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van een regionale verontreiniging. Er is geen uitloging van kwik naar het grondwater. Er is geen bron gevonden. Er is geen risico bij consumptie van de groenten wanneer de gebruiksadviezen die reeds hierboven werden vermeld worden gevolgd :

 Algemeen:

-was je handen na het tuinieren

-breng geen grond uit de tuin in huis

-laat kinderen geen grond in hun mond stoppen

 Voor de moestuin:

-was de groenten voor consumptie

-verwijder de buitenste bladeren van kolen en bladgewassen zoals sla

-schil of pel de knol -en bolgewassen

OVAM wijst er op dat dit normale gebruiksadviezen zijn die iedereen eender waar in acht moet nemen. (Zie ook www.gezonduiteigengrond.be)

Voor de betrokken verkaveling (Bakestraat-Vogelzang) stelt OVAM dat de vastgestelde waarden onder hun S-risk risicomodel liggen en dat een sanering dan ook niet hoeft.

Uit het gevoerde bijkomend onderzoek inclusief een gewasstaalname (gewassen en ongewassen stalen van gras) werd vastgesteld dat geen enkele keer de strengste norm voor wat betreft diervoeders werden overschreden.

Voor het dossier van de verkaveling Bakestraat-Vogelzang verwacht OVAM een draft half juni. Het eindrapport wordt verwacht juli/augustus en zij zullen een communicatie uitbrengen in september.

OVAM zal geen nieuwe controlemetingen uitvoeren. OVAM wijst er op dat zij personeel en middelen hebben ingezet in Keerbergen daar waar dit volgens hun criteria eigenlijk niet vereist is.

Herinnering: Bodemattest bij aankoop 

Denk er tot slot aan dat er bij elke overdracht van gronden (zoals een verkoop) een voorafgaandelijk bodemattest dient te worden afgeleverd. Dit attest moet aanwezig zijn bij het sluiten van de verkoop, dat wil zeggen bij het tekenen van de voorlopige verkoopovereenkomst. Dit bodemattest geeft weer of OVAM over relevante gegevens over de bodemkwaliteit beschikt. Een blanco bodemattest betekent dat OVAM geen relevante gegevens heeft van die grond en dus ook geen uitspraak kan doen over de bodemkwaliteit. Een blanco bodemattest betekent dus niet dat de bodem niet verontreinigd is of kan zijn.

Eis als koper steeds voorafgaandelijk inzage in het bodemattest.

Voor meer info:

  • Tel klantenbeheer: 015/284 458
  • Mail: bodem@ovam.be.
  • Het rapport kan u digitaal opvragen op bij ovam.