Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Personeel

De personeelsdienst staat ten dienste van de personeelsleden van de gemeente en het OCMW Keerbergen.

Takenpakket: 

- ondersteunen van alle personeelsaangelegenheden: selectie en werving, contractverlengingen, loopbaanverminderingen, functionele loopbaan, functioneringsgesprekken, evaluaties, vorming, bevordering, pensioen, einde contract, ontslag, …

- contacten met het sociaal secretariaat, de dienst voor preventie en bescherming op het werk, de weddecentrale, …

- opstellen van personeelsbehoeftekader als leidraad voor de organisatie

- opstellen van diverse statuten en reglementen die op het gemeentepersoneel van toepassing zijn en waken over de naleving ervan

- uitvoeren van administratieve taken in verband met vakantie, verloven, ziekte, vorming, arbeidsongevallen, bijzondere prestaties, betaling van lonen en vergoedingen, ...