Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Sociaal verwarmingsfonds

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. 

De levering mag gebeuren doorheen het ganse kalenderjaar.

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter, afhankelijk van de aankoopprijs.

Per kalenderjaar en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

Voor wie?

Je gebruikt een van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

 Niet voor:

aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
propaangas en butaangas in gasflessen

Voorwaarden

Je behoort tot een van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
 • leefloongerechtigde;
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;

en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden[1] is lager of gelijk aan €19.566,25 verhoogd met €3.622,24 per persoon ten laste.

 

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling

en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

[1] Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.

Procedure

Bij het OCMW en binnen de 60 dagen na de levering.

Wat meebrengen

Je dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:

 • een kopie van de identiteitskaart;
 • een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
 • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
 • voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen jeinkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. 

Meer info

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de sociale dienst van OCMW Keerbergen, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 of op de website: www.verwarmingsfonds.be.