Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking meldingsakte Heidestraat 51

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2018145908
INTERNNR. MM.172/18


Steve Raspoet namens Willie Lutin heeft een melding verricht voor:
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten:
17.1.2.2.1° | Het gebruik van opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen |1750 L | klasse 3 | (Nieuw)


De melding heeft betrekking op een terrein, gelegen Heidestraat 51 te 3140 Keerbergen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2 sectie F nrs. 135A en 136C.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2018 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimte op volgend adres: Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen tijdens de openingsuren.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Dit dient op straffe van onontvankelijkheid te gebeuren per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) en binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de aanplakking van deze beslissing.

Het verzoekschrift dient in vijfvoud te worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U dient het rolrecht te betalen binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
- het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 


Keerbergen,