Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Klimaatactieplan 2015-2020

Het actieprogramma of actieplan is een belangrijk document waarin Keerbergen aangeeft hoe ze haar verplichtingen van het burgemeesterconvenant tegen 2020 (en verder) wil bereiken. Met dit actieprogramma wil de gemeente de gemaakte afspraken in de strijd tegen de klimaatverandering veilig stellen.

Het actieprogramma is een vertaling van het klimaatbeleid naar concrete acties en maatregelen. Het geeft eveneens een indicatie van de menskracht en de financiële middelen nodig om de acties en maatregelen te kunnen uitvoeren.

Voor wie?

Het Burgemeesterconvenant of Convenant of Mayors werd door de EU ontwikkeld en gelanceerd als antwoord op het klimaat- en energiepakket dat de EU in 2008 goedkeurde. Het klimaat- en energiepakket is een set van bindende wetgeving die tot doel heeft ervoor te zorgen dat de Europese Unie voldoet aan haar ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020.

De uitvoering van het burgemeesterconvenant onder vorm van klimaatacties komt voornamelijk terecht op de schouders van lokale overheden. Zij spelen immers een cruciale rol in bestrijding van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

Maar liefst 80 % van het energieverbruik en CO2-emissie is toe te schrijven aan stedelijke activiteiten.

Door de implementatie van het burgemeesterconvenant onderschrijft en ondersteunt de Europese Commissie de inspanning van lokale overheden bij de uitvoering van een duurzaam energiebeleid.

Het burgemeesterconvenant vormt een rode draad die lokale en regionale overheden verenigt in een gemeenschappelijk doel om de levensstandaard van de burgers te verbeteren door actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde en de klimaatverandering en zo een bijdrage te leveren aan de Europese 20-20-20 doelstellingen.

Afhandeling

Het burgemeesterconvenant is een uniek concept. Het is de enige beweging in zijn soort die lokale en regionale partijen mobiliseert rond de realisatie van de EU-doelstellingen. Het mag dan ook aanschouwd worden als een mooi voorbeeld van samenwerking op alle bestuursniveaus doorheen de EU.

Na het toetreden tot het burgemeestersconvenant zijn 3 belangrijke stappen te volgen:

- opmaak van een nulmeting;

- opmaak van een gemeentelijk klimaatactieplan;

- opvolging en monitoring van de CO2-emissies in de gemeente.

Op 25 juni 2014 ondertekende Keerbergen toetreding tot het Burgemeestersconvenant.