Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bosbeheer

Onze gemeente is een ‘groene’ gemeente met vele bospercelen. Deze bospercelen bestaan meestal uit grove dennen (Pinus sylvestris). Ze zijn ooit aangeplant voor toepassingen in de industrie en mijnbouw, en dus nu niet meer relevant. 

Echter, deze percelen werden nooit uitgedund waardoor de bomen geen plaats kregen voor diktegroei en zo minder stabiel zijn en dus gevoeliger voor windworp.

De laatste jaren merken we op dat waar bomen worden gekapt voor het vrijmaken van percelen (kaalkap/ontbossing) de wind plots vrij spel krijgt. De bomen kunnen niet meer rekenen op de steun van hun buur en waaien sneller om.

De grove dennen hebben als inheemse naaldboom zeker een plaatsje in ons landschap maar onze gemeente wil ijveren voor een omvormingsbeheer. Dit beheer streeft ernaar weer gezonde, stabiele bossen te maken met een diversiteit aan boom –en struiksoorten, zoals ze hier vroeger voorkwamen. Een divers bos bevat veel meer leven, en is minder gevoelig voor plagen en natuurrampen, dan een monotoon naaldbos.

Inspiratie kan je vinden in de beheerfiches van Bosplus.

Ter inspiratie vind je onderaan deze webpagina ook een opsomming van inheemse boom- en struiksoorten. 

Voorwaarden

Heb ik een kapmachtiging, een natuurvergunning of een stedenbouwkundige vergunning nodig? Of mag ik de boom kappen zonder vergunning? 

Kappen van bomen NIET in bosverband - (tuin)

De stamomtrek is kleiner dan 1 meter:

Het College van burgemeester en Schepenen levert een kaptoelating af met voorwaarden dat er terug aangeplant wordt.

De stamomtrek is groter dan 1 meter, gemeten op een hoogte van 1 meter boven de grond:

Het College van burgemeester en schepenen levert een omgevingsvergunning af met voorwaarden dat er terug aangeplant wordt. Aanvraag kan online via het omgevingsloket/ Snelinvoer voor eenvoudige werken.

 Hierop bestaan uitzonderingen:

Als aan alle voorwaarden voldaan is:

  • ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • ze zijn gelegen in een woongebied, in een agrarisch gebied of in een industriegebied, en niet in een woonparkgebied (De percelen van Keerbergen zijn bijna volledig woonparkgebied) of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
  • ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning.

Kappen van bomen in bosverband

1. Ontbossing:

Onder ontbossen verstaan we iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. Bomen kappen in bos waarbij het bos bos blijft, is geen ontbossing. (omgevingsvergunning – agentschap natuur en bos)

2. Kapping of dunning van het bos:

  • géén bestemmingswijziging, het blijft na de werken een bos
  • is het een bos zonder goedgekeurd bosbeheerplan, dan moet je een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap Natuur en Bos
  • is het een bos met goedgekeurd bosbeheerplan, dan moet je de kapping uitvoeren zoals aangegeven in het bosbeheerplan.

Procedure

Kaptoelating (zie formulier hieronder)

Kapmachtiging (zie formulier hieronder)

Omgevingsvergunning (online via omgevingsloket- snelle invoer)

Prijs

Kaptoelating: gratis

Een kapmachtiging, afgeleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos: gratis.

Omgevingsvergunning: vereenvoudigde procedure € 50.