Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking omgevingsvergunning Nieuwstraat 45B en 45C

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2018139789
INTERNNR. wV.025/18

AANVRAGER
Geens François ns. BVBA Landmeter Geens Fr.
3140 Keerbergen, Schrieksebaan 284

LIGGING
adres: Nieuwstraat 45B en 45C (= toekomstige huisnrs.) te 3140 Keerbergen
kadastrale gegevens: afdeling 2, sectie E, nrs. 256l en 256n OMSCHRIJVING
aard: WIJZIGING
onderwerp: De aanvraag tot bijstelling van de verkavelingsvergunning beoogd een opsplitsing van lot 3C in twee nieuwe bouwkavels (nieuwe lotnrs. 3D en 3E), elk bestemd om te worden bebouwd met één vrijstaande eengezinswoning, met nieuwe voorschriften. De aanvraag voorziet tevens in het rechttrekken van de perceelsgrens tussen de bestaande loten 3A en 3C. De stedenbouwkundige voorschriften en perceelconfiguratie van de overige loten in de verkaveling wordt niet gewijzigd.
procedure: gewone procedure

BEVOEGDE OVERHEID:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 januari 2019 de omgevingsvergunning verleend.

INZAGE EN INSPRAAK
De beslissing ligt van 06 februari 2019 tot 08 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimte op volgend adres: Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Tegen deze beslissing kan een beroep ingesteld worden. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 Leuven

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 06 februari 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager.
  • het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Keerbergen.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
2. de volgende referentie: OMV_2018139789.
3. de redenen waarom u beroep aantekent.
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossierkost van 100 euro op rekeningnummer IBAN: BE550 910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB - provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018139789” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.