Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING Bakestraat 29 en 31

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BIJSTELLEN VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2018115752
INTERNNR. wV.020/18

AANVRAGER
BAKELAND NV, gevestigd te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 126

LIGGING
adres: Bakestraat 29 en 31 te 3140 Keerbergen
kadastrale gegevens: afdeling 1, sectie B, nrs. 261A2, 261E2, 262C, 262B, 263, 264, 265A2, 265R2, 265S2, 265L2, 265K2, 265N2, 265V, 265M2, 267A, 271A, 272V, 272L, 272M, 272K en 679A

OMSCHRIJVING
aard: bijstelling van een bestaande verkaveling
onderwerp: de aangevraagde bijstelling heeft enkel betrekking op een wijziging van de kavelgrenzen en kaveloppervlakten voor de lotnrs. 12, 13, 14, 15 en 16
procedure: vereenvoudigde procedure

BEVOEGDE OVERHEID:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 december 2018 de omgevingsvergunning verleend.

INZAGE EN INSPRAAK
De beslissing ligt van 26 december 2018 tot 25 januari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimte op volgend adres: Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Tegen deze beslissing kan een beroep ingesteld worden. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 26 december 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager.
  • het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Keerbergen.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
2. de volgende referentie: OMV_2018115752.
3. de redenen waarom u beroep aantekent.
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossierkost van 100 euro op rekeningnummer IBAN: BE550 910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB - provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met als referentie¬†“beroep omgevingsvergunning OMV_2018115752” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.