Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking omgevingsvergunning Bakestraat 216

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2019061894
INTERNNR. B.076/19

AANVRAGER
Patrick en Gerda Vleminckx - Nitor, Bakestraat 216 te 3140 Keerbergen

LIGGING
adres: Bakestraat 216 te 3140 Keerbergen
kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie C nr. 133/D

OMSCHRIJVING
Aard: AANVRAAG OMGEVINGSPROJECT 2019
onderwerp: het uitbreiden en verbouwen van een bestaande eengezinswoning
procedure: gewone procedure
type: stedenbouwkundige handelingen

BEVOEGDE OVERHEID:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 22 augustus 2019 de omgevingsvergunning verleend.

INZAGE EN INSPRAAK
De beslissing ligt van 28 augustus 2019 tot 26 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst ruimte op volgend adres: Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Tegen deze beslissing kan een beroep ingesteld worden. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 Leuven

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 28 augustus 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager.
  • het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Keerbergen.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
2. de volgende referentie: OMV_2019061894.
3. de redenen waarom u beroep aantekent.
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossierkost van 100 euro op rekeningnummer IBAN: BE550 910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB - provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019061894” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.