Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking omgevingsbeslissing Tremelobaan 126 - 128

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2018123299
INTERNNR. B.152/18

AANVRAGER
Steven Beterams & Kathleen Lauwens, wonende te 2800 Mechelen, Juniorslaan 55

LIGGING
adres: 3140 Keerbergen, Tremelobaan 126 - 128
kadastrale gegevens: afdeling 2, sectie F, nrs. 384x, 384y en 384z

OMSCHRIJVING
aard: AANVRAAG OMGEVINGSPROJECT
onderwerp: aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
voor het verbouwen van een woongebouw tot één eengezinswoning met kapsalon
procedure: vereenvoudigde procedure
type: stedenbouwkundige handelingen

BEVOEGDE OVERHEID:
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 03 januari 2019 de omgevingsvergunning afgegeven.

INZAGE EN INSPRAAK
De beslissing ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst ruimte op volgend adres: Gemeenteplein 10.

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Tegen deze beslissing kan een beroep ingesteld worden. Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager.
  • het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Keerbergen.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
2. de volgende referentie: OMV_2018123299.
3. de redenen waarom u beroep aantekent.
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossierkost van 100euro op rekeningnummer IBAN: BE550 910 2163 2544 - BIC: GKCCBEBB - provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018123299” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.