Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking omgevingsbeslissing Lozenhoekstraat 13

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERKAVELEN

Dossiernummer: 201818
Internnummer: V.018/18
Omgevingsloket: OMV_2018089416

Gegevens van de bevoegde overheid: 
het college van burgemeester en schepenen

Gegevens over de aanvrager/exploitant:
voornaam en achternaam of naam van de rechtspersoon:
LANDMETINGEN GOERON BVBA

straat en nummer en busnummer maatschappelijke zetel indien rechtspersoon:
Pater Damiaanstraat 7, 3120 TREMELO

Gegevens over de locatie

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.
Lozenhoekstraat 13,140 Keerbergen

Kadastrale gegevens
Keerbergen, afdeling 2, sectie E, nr. 224g

Omschrijf in het algemeen (hoofdactiviteit(en)
aanvraag voor het verkavelen van een bebouwd goed, gelegen aan de Lozenhoekstraat,
in twee nieuwe bouwkavels en een restperceel

Gegevens over de beslissing
Datum van het besluit: 20 december 2018

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden
Meer informatie over deze aanvraag kan worden bekomen bij Dienst Omgevingsvergunningen, Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen

Openingsuren: info@keerbergen.be
telefoonnummer en e-mailadres: 015 50 90 30

De besluiten liggen gedurende de volgende periode ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst van 26/12/2018 tot en met 26/01/2019. Dit onverminderd de regelgeving van de openbaarheid van bestuur.

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden
Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit. De wetteksten kan je nalezen op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Voor het instellen van een beroep bezorgt u een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 26 december 2018. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager.
  • het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Keerbergen.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek.
2. de volgende referentie: OMV_2018089416.
3. de redenen waarom u beroep aantekent.
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossierkost van 100 euro op rekeningnummer IBAN: BE550 910 2163 2544 - BIC: GKCCBEBB - provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018089416” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.